รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษา

รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ
1 พล.ต.อ.สมพงษ์ ทองวีระประเสริฐ
2 พล.ต.ท.สุรพล แก้วขาว
3 พล.ต.ท.ภาณุ บุรณศิริ
4 พล.ต.ต.วิวัฒน์ สีลาเขตต์
5 พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี
6 พล.ต.ต.สนธยา แต่แดงเพชร
7 พ.ต.อ.ยศนันท์ ชมบุญ
8 พ.ต.อ.ณรงศักดิ์ พรหมทา
9 พ.ต.อ.ไพฑูรย์ อยู่พะเนียด
10 พ.ต.อ.ชนัตถ์ กวีขาวฉลาด

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2566
ร.ต.อ.หญิงสุภัคนางค์ วณิชาติ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2566
พ.ต.อ.หญิง สมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์
ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม
ประธานกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

   การบริหารของสหกรณ์

    ปี กำไร ปันผล เฉลี่ยคืน
    2559 133 4.50% 10.00
    2560 169 8.00% 21.00
    2561 177 8.00% 21.00%
    2562 187 8.00% 20.00%
    2563 200 8.00% 19.00%
    2564 330 8.00% 19.00%
    2565 218 8.00% 19.50%

    สถานภาพปัจจุบันสหกรณ์

    • จำนวนสมาชิก 4,647 คน
    • สินทรัพท์รวม 3,654,212,982.22 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์ 6,521.87 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 413,500,168.40 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(โครงการฯ) 1,011,628.80 บาท
    • ไม่มียอดขาดทุนสะสม
    • มูลค่าหุ้นเต็มจำนวน

    สมาชิกสามารถกู้ได้ 80% ของมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่