คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์

รายนามคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 52 ประจำปี 2565
1 พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ประธานกรรมการ
2 พล.ต.ต.สายเพชร ศรีสังข์ รองประธานกรรมการ
3 พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์ รองประธานกรรมการ
4 พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง รองประธานกรรมการ
5 พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย รองประธานกรรมการ
6 พล.ต.ต.ชูสวัสดิ์ จันทร์โรจนกิจ กรรมการ
7 พล.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ กรรมการ
8 พล.ต.ต.อิทธิพล นาคคำ กรรมการ
9 พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง กรรมการ
10 พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เปรมกมล กรรมการ
11 พ.ต.อ.เกษตร วิณวันก์ กรรมการ
12 พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ กรรมการ/เลขานุการ
13 พ.ต.อ.สัญชัย พิสัยพันธ์ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
14 พ.ต.อ.ราชศักดิ์ ญาณอุบล กรรมการ/เหรัญญิก
ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม
ประธานกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

   การบริหารของสหกรณ์

    ปี กำไร ปันผล เฉลี่ยคืน
    2559 133 4.50% 10.00
    2560 169 8.00% 21.00
    2561 177 8.00% 21.00%
    2562 187 8.00% 20.00%
    2563 200 8.00% 19.00%
    2564 330 8.00% 19.00%
    2565 218 8.00% 19.50%

    สถานภาพปัจจุบันสหกรณ์

    • จำนวนสมาชิก 4,647 คน
    • สินทรัพท์รวม 3,654,212,982.22 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์ 6,521.87 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 413,500,168.40 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(โครงการฯ) 1,011,628.80 บาท
    • ไม่มียอดขาดทุนสะสม
    • มูลค่าหุ้นเต็มจำนวน

    สมาชิกสามารถกู้ได้ 80% ของมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่