สำหรับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
1.1 มุ่งมั่นและอุทิศ เพื่อการพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้าด้วยความเสียสละ
ซื่อสัตย์และสุจริต โดยยึดมั่น อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
1.2 พึงรักษา ปกป้อง ผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตะดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์สมาชิก
อย่างเป็นธรรม
1.3 พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรมอันดีงาม
1.4 มุ่งพัฒนาความรู้ ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติในสหกรณ์
1.5 กำกับ ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชา
แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน
1.6 พึงใช้ ดูแล และรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
1.7 ไม่อาศัย หรือยินยอมให้ผู้อื่น อาศัยตำแหน่ง หน้าที่ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ญาติและพวกพ้อง
1.8 หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้ออนกับสหกรณ์ และเปิดเผยผลประโยชน์
ส่วนตนที่มีในองค์กรหรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์
1.9 ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งผลประโยชน์ของตน
1.10 ไม่นำทรัพย์สิน อุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้องและ
ไม่กระทำการใดอันเป็นปฏิปักษ์และเป็นคู่แข่งขันต่อการดำเนินงานของสหกรณ์


สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
2.1 พึงปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการ
อย่างเคร่งครัด ภายใต้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
2.2 พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจและประทับใจ
2.3 พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไว้เป็นความลับ และไม่นำไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้อง
2.4 ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ
2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.6 พึงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์อย่างประหยัด คุ้มค่ามากที่สุด
รวมถึงไม่นำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน
2.7 พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง
ปัญหาหรือการกระทำ อันเป็นการสร้างความแตกแยก
2.8 พึงให้ข่าวสารการดำเนินงานสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสที่เอื้ออำนวย
ขณะเดียวกันก็รับฟังปํญหาความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาการดำเนินการในโอกาสต่อไป
2.9 พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
หรือพวกพ้องอย่างมีศักดิ์ศรี
2.10 หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคู่แข่ง หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์


สำหรับสมาชิกสหกรณ์
3.1 มุ่งมั่นและอุทิศ เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์ก้าวหน้า โดยยึดมั่นอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
3.2 ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด
3.3 สอดส่องดูแลและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การเข้มแข็ง
3.4 ร่วมทำธุรกิจของสหกรณ์ในฐานะเจ้าของสหกรณ์
3.5 ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง
3.6 มุ่งมั่น ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม
ประธานกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

   การบริหารของสหกรณ์

    ปี กำไร ปันผล เฉลี่ยคืน
    2559 133 4.50% 10.00
    2560 169 8.00% 21.00
    2561 177 8.00% 21.00%
    2562 187 8.00% 20.00%
    2563 200 8.00% 19.00%
    2564 330 8.00% 19.00%
    2565 218 8.00% 19.50%

    สถานภาพปัจจุบันสหกรณ์

    • จำนวนสมาชิก 4,647 คน
    • สินทรัพท์รวม 3,654,212,982.22 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์ 6,521.87 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 413,500,168.40 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(โครงการฯ) 1,011,628.80 บาท
    • ไม่มียอดขาดทุนสะสม
    • มูลค่าหุ้นเต็มจำนวน

    สมาชิกสามารถกู้ได้ 80% ของมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่