ประวัติสหกรณ์

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมาจำกัด

สหกรณ์ได้รับจดทะเบียน ในชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจภูธร เขต 3 นครราชสีมา จำกัด ประเภท สหกรณ์ ธนกิจ ไว้เมื่อ 1ธันวาคม 2514 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด ได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้น โดยการนำของ พล.ต.ต.ชัยสิทธิ์ เสกสิทธิ์ ซึ่งเป็นประธานคณะผู้จัดตั้ง และได้เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2515 เป็นต้นมา มีสมาชิกเริ่มแรกดำเนินการจำนวน 474 คน ด้วยทุนดำเนินการ 17,520.- บาท

การดำเนินงานในขั้นแรก ให้ข้าราชการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธร เขต 3 นครราชสีมา มาช่วยปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด มีสำนักใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ เลขหมายทะเบียนที่ 115/11769 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2518 ตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 ได้รองรับสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสหกรณ์หนึ่ง ซึ่งประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจด้านการเงินโดยส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์

ปัจจุบันมีที่ทำการอยู่ที่อาคารเลขที่ 128 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3

Last updated 3 mins ago

ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม
ประธานกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

   การบริหารของสหกรณ์

    ปี กำไร ปันผล เฉลี่ยคืน
    2559 133 4.50% 10.00
    2560 169 8.00% 21.00
    2561 177 8.00% 21.00%
    2562 187 8.00% 20.00%
    2563 200 8.00% 19.00%
    2564 330 8.00% 19.00%
    2565 218 8.00% 19.50%

    สถานภาพปัจจุบันสหกรณ์

    • จำนวนสมาชิก 4,647 คน
    • สินทรัพท์รวม 3,654,212,982.22 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์ 6,521.87 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 413,500,168.40 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(โครงการฯ) 1,011,628.80 บาท
    • ไม่มียอดขาดทุนสะสม
    • มูลค่าหุ้นเต็มจำนวน

    สมาชิกสามารถกู้ได้ 80% ของมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่