เจ้าหน้าที่สหกรณ์

รายชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมาจำกัด

แถวหน้า (ซ้ายไปขวา)

น.ส.เบญจมาพร ทรงศรี หัวหน้าสินเชื่อ
พ.ต.ท.หญิง พัทธวรรณ เสนีย์นันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
พ.ต.ท.หญิง สมคิด วชิรญาโน ผู้ช่วยผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการ
พ.ต.ท.หญิง อัจฉรา ประชากิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางจิราวดี ยิ่งสวัสดิ์ หัวหน้าการเงินและบัญชี
นายจักรพันธ์ ชัยเสน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
น.ส.วิลาวัลย์ แสนคำ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
น.ส.กชนิภา พุ่มประเสริฐ เจ้าหน้าที่บัญชี
นางฐิติชัญญา เผยโพธิ์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
น.ส.เพชรรัตน์ เพิ่มพูลบุญ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางณัฐินี ขุนสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.เบญจพร มาลาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.ศรัณญา เศรษฐดา เจ้าหน้าที่การเงิน
นางประดิษฐา ศรีบรม เจ้าหน้าที่การเงิน
น.ส.จุดาพร คำสันเทียะ เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและข้อมูลคอมพิวเตอร์
นายปรัชญา เล็งศรี เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและข้อมูลคอมพิวเตอร์

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2566

ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม
ประธานกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

   การบริหารของสหกรณ์

    ปี กำไร ปันผล เฉลี่ยคืน
    2559 133 4.50% 10.00
    2560 169 8.00% 21.00
    2561 177 8.00% 21.00%
    2562 187 8.00% 20.00%
    2563 200 8.00% 19.00%
    2564 330 8.00% 19.00%
    2565 218 8.00% 19.50%

    สถานภาพปัจจุบันสหกรณ์

    • จำนวนสมาชิก 4,647 คน
    • สินทรัพท์รวม 3,654,212,982.22 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์ 6,521.87 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 413,500,168.40 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(โครงการฯ) 1,011,628.80 บาท
    • ไม่มียอดขาดทุนสะสม
    • มูลค่าหุ้นเต็มจำนวน

    สมาชิกสามารถกู้ได้ 80% ของมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่