สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา
สถิติเว็บไซต์
กิจกรรม

ภาพกิจกรรมส่งเสริมความรู้สหกรณ์สีขาว

ภาพกิจกรรมส่งเสริมความรู้สหกรณ์สีขาว

งานส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิก ด้านงานสหกรณ์

งานส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิก ด้านงานสหกรณ์

ภาพกิจกรรมการประเมิน สหกรณ์สีขาว

27 สิงหาคม 2561 ภาพกิจกรรมการประเมิน สหกรณ์สีขาว

ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการชุดที่ 48 ครั่งที่1

ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการชุดที่ 48 ครั่งที่1

ภาพกิจกรรมรวมประชุมกับ ภ.จว.นม

ภาพกิจกรรมรวมประชุมกับ ภ.จว.นม

อัตราดอกเบื้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้
อัตรา(%)
เงินกู้สามัญ
8.75%
เงินกู้ฉุกเฉิน
8.75%
กู้สวัสดิการณ์
8.00%
เงินฝาก
4.00%
อัตราดอกเบื้ยเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก
อัตรา(%)
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
4.00%
เงินรับฝากออมทรัพย์
4.00%
อัตราปันผล - เฉลี่ยคืน
อัตราปันผล
8.00%
เฉลี่ยคืน
21.00%
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์
ประธานกรรมการ