สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา
สถิติเว็บไซต์
การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด ครั้งที่ 5 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการ รอง ผบช.ภ.3 - เรื่องพิจารณาโครงการ 6 โครงการ - เรื่องพิจารณาแผนงาน 11 แผนงาน และอื่นๆ

อัตราดอกเบื้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้
อัตรา(%)
เงินกู้สามัญ
8.75%
เงินกู้ฉุกเฉิน
8.75%
กู้สวัสดิการณ์
8.00%
เงินฝาก
4.00%
อัตราดอกเบื้ยเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก
อัตรา(%)
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
4.00%
เงินรับฝากออมทรัพย์
4.00%
อัตราปันผล - เฉลี่ยคืน
อัตราปันผล
8.00%
เฉลี่ยคืน
21.00%
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์
ประธานกรรมการ