กิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 วันที่ 17 พ

2021-11-19

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด ชุดที่ 49 ครั้งที่ 12

2020-10-29

การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด ครั้งที่ 5

การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประช

2020-10-14

ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ตำรวจเชียงใหม่ 13 สิงหาคม 63

สหกรณ์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำก

2020-08-27

การมอบทุนการศึกษา 2563

การมอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพ

2020-06-11

สวัสดีปีใหม่ 2563

มอบกระเช้าปีใหม่ 2563

2020-01-15

ภาพกิจกรรมการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562

การจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/256

2019-10-11

ภาพกิจกรรม มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

ภาพกิจกรรม มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิ

2019-07-15

ภาพกิจกรรมรวมประชุมกับ ภ.จว.นม

ภาพกิจกรรมรวมประชุมกับ ภ.จว.นม

2019-01-02

ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการชุดที่ 48 ครั่งที่1

ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการชุดที่ 48

2019-01-02

ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม
ประธานกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

   การบริหารของสหกรณ์

    ปี กำไร ปันผล เฉลี่ยคืน
    2559 133 4.50% 10.00
    2560 169 8.00% 21.00
    2561 177 8.00% 21.00%
    2562 187 8.00% 20.00%
    2563 200 8.00% 19.00%
    2564 330 8.00% 19.00%
    2565 218 8.00% 19.50%

    สถานภาพปัจจุบันสหกรณ์

    • จำนวนสมาชิก 4,647 คน
    • สินทรัพท์รวม 3,654,212,982.22 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์ 6,521.87 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 413,500,168.40 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(โครงการฯ) 1,011,628.80 บาท
    • ไม่มียอดขาดทุนสะสม
    • มูลค่าหุ้นเต็มจำนวน

    สมาชิกสามารถกู้ได้ 80% ของมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่