สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา
สถิติเว็บไซต์
รายละเอียดหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมคำขอกู้ประเภทต่างๆ
สามารถดาวโหลดคำขอกู้ประเภทต่างๆ ได้ ที่นี่

สำหรับผู้กู้
1. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า หรือใบมรณบัตร กรณีโสดให้ผู้บังคับบัญชา ลงลายชื่อรับรองโสด
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้โอน (เฉพาะ ธ.กรุงไทย หรือ ธ.ออมสิน สาขาในนครราชสีมา)
5. ใบรับรองแพทย์จากศูนย์แพทย์ชุมชนใกล้บ้าน หรืออนามัย หรือคลินิก หรือโรงพยาบาล
6. ใบแผนการชำระหนี้เงินกู้กรณีอายุตั้งแต่ 50 ปี
7. ใบคำขอเอาประกันชีวิตแบบกลุ่ม 8. ใบรับรองเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน จากเท่าหน้าที่การเงิน (แบบยาว) 9. สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

คู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี)
1. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

สำหรับผู้ค้ำประกัน
1. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า หรือใบมรณบัตร กรณีโสดให้ผู้บังคับบัญชา ลงลายชื่อรับรองโสด
4. สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

คู่สมรสผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
1. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

สำหรับผู้กู้
1. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า หรือใบมรณบัตร กรณีโสดให้ผู้บังคับบัญชา ลงลายชื่อรับรองโสด
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้โอน (เฉพาะ ธ.กรุงไทย หรือ ธ.ออมสิน สาขาในนครราชสีมา)
5. ใบรับรองเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน จากเท่าหน้าที่การเงิน (แบบยาว) 6. สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

คู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี)
1. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

สำหรับผู้ค้ำประกัน
1. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า หรือใบมรณบัตร กรณีโสดให้ผู้บังคับบัญชา ลงลายชื่อรับรองโสด
4. สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

คู่สมรสผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
1. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

ประเภทของสัญญาเงินกู้สวัสดิการ
- ซื้อาวุธปืน
- ซื้อสมาร์ทโฟน ,คอมพิวเตอร์
- ซื้อจักรยานยนต์
- กู้เพื่อการศึกษาบุตร
หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมคำขอกู้ฉุกเฉิน
1. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า หรือใบมรณบัตร กรณีโสดให้ผู้บังคับบัญชา ลงลายชื่อรับรองโสด
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้โอน (เฉพาะ ธ.กรุงไทย หรือ ธ.ออมสิน สาขาในนครราชสีมา)
5. ใบรับรองเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน จากเท่าหน้าที่การเงิน (แบบยาว) 6. สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
อัตราดอกเบื้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้
อัตรา(%)
เงินกู้สามัญ
8.75%
เงินกู้ฉุกเฉิน
8.75%
กู้สวัสดิการณ์
8.00%
เงินฝาก
4.00%
อัตราดอกเบื้ยเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก
อัตรา(%)
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
4.00%
เงินรับฝากออมทรัพย์
4.00%
อัตราปันผล - เฉลี่ยคืน
อัตราปันผล
8.00%
เฉลี่ยคืน
21.00%
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์
ประธานกรรมการ