สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา
สถิติเว็บไซต์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ

1 พล.ต.อ.สมพงษ์ ทองวีระประเสริฐ
2 พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย
3 พล.ต.ต.วิวัฒน์ สีลาเขตต์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการด้านกฎหมาย

1 พ.ต.อ.สนธยา แต่แดงเพชร
อัตราดอกเบื้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้
อัตรา(%)
เงินกู้สามัญ
8.75%
เงินกู้ฉุกเฉิน
8.75%
กู้สวัสดิการณ์
8.00%
เงินฝาก
4.00%
อัตราดอกเบื้ยเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก
อัตรา(%)
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
4.00%
เงินรับฝากออมทรัพย์
4.00%
อัตราปันผล - เฉลี่ยคืน
อัตราปันผล
8.00%
เฉลี่ยคืน
21.00%
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์
ประธานกรรมการ