สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา
สถิติเว็บไซต์
สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกได้ 2 ประเภท คือ
1.เงินฝากออมทรัพย์
1.1เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
2.เงินฝากประจำ
ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก ได้ดังนี้
1.เงินฝากออมทรัพย์
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
- สมาชิกติดต่อด้วยตนเองเพื่อขอเปิดบัญชี และกรอกแบบฟอร์มการขอเปิดบัญชี
- สำเนาบัตรประข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
- ตัวอย่างลายมือเพื่อใช้ในการเบิกถอนเงิน
- จำนวนเงินที่ขอเปิดบัญชี ต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท
1.1เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
- สมาชิกติดต่อด้วยตนเองเพื่อขอเปิดบัญชี และกรอกแบบฟอร์มการขอเปิดบัญชี
- สำเนาบัตรประข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
- ตัวอย่างลายมือเพื่อใช้ในการเบิกถอนเงิน
- จำนวนเงินที่ขอเปิดบัญชี ต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
2.เงินฝากประจำ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
- สมาชิกติดต่อด้วยตนเองเพื่อขอเปิดบัญชี และกรอกแบบฟอร์มการขอเปิดบัญชี
- สำเนาบัตรประข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
- ตัวอย่างลายมือเพื่อใช้ในการเบิกถอนเงิน
- จำนวนเงินที่ขอเปิดบัญชี ต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ระยะการฝากต้องไม่น้อยกว่าหกเดือน
การคิดดอกเบี้ยเงินรับฝาก
- เงินฝากทุกประเภทมียอดเงินฝากไม่ถึง 500 บาทสหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
- คิดดอกเบี้ย ณ30กันยายน ของทุกปี ยกเว้นเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จะคิดดอกเบี้ยให้ตามเงื่อนไขดังนี้
1. ฝากตั้งแต่ 1,000.-บาท – 499,999.-บาท คิดดอกเบี้ยให้ 30 กันยายน ของทุกปี
2. ฝากตั้งแต่ 500,000.-บาทขึ้นไป คิดดอกเบี้ยให้ 30 กันยายน , 31 มีนาคม (ทุก 6 เดือน) ในกรณีที่จำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือต่ำกว่า 500.-บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
3.ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตนได้เมื่อทวงถาม โดยทำใบถอนเงินฝาก ออมทรัพย์พิเศษ ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
4. การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเสีย ค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งต่อๆไป ในอัตราร้อยละ 4 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
การถอนเงินฝาก
สมาชิกผู้มีบัญชีเงินฝากอยู่กับสหกรณ์สมารถยื่นความจำนงขอถอนเงินได้ดังนี้
1.กรอกแบบฟร์อมใบถอนเงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
2.สำเนาบัตรประข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
3.สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้โอน(เฉพาะ ธ.กรุงไทย หรือ ธ.ออมสิน )
หมายเหตุ
กรณีที่ท่านต้องการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สามารถถอนได้เดือนละหนึ่งครั้ง หากเดือนใดมีการถอนเกินกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งต่อๆไปในอัตราร้อยละ 4 ของจำนวนที่ถอนแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 500.-บาท(ห้าร้อยบาท)
อัตราดอกเบื้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้
อัตรา(%)
เงินกู้สามัญ
8.75%
เงินกู้ฉุกเฉิน
8.75%
กู้สวัสดิการณ์
8.00%
เงินฝาก
4.00%
อัตราดอกเบื้ยเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก
อัตรา(%)
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
4.00%
เงินรับฝากออมทรัพย์
4.00%
อัตราปันผล - เฉลี่ยคืน
อัตราปันผล
8.00%
เฉลี่ยคืน
21.00%
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์
ประธานกรรมการ