สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา
สถิติเว็บไซต์
รายนามคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 48 ประจำปี 2562

1 พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ประธานกรรมการ
2 พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว รองประธานกรรมการ
3 พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รองประธานกรรมการ
4 พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รองประธานกรรมการ
5 พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน รองประธานกรรมการ
6 พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก รองประธานกรรมการ
7 พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง กรรมการ
8 พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา กรรมการ
9 พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ กรรมการ
10 พล.ต.ต.ปภัชเดช เกตุพันธ์ กรรมการ
11 พ.ต.อ.ปวริศ บุญสุทธิ กรรมการ
12 พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง กรรมการ/เลขานุการ
13 พ.ต.อ.ชนัตถ์ กวีขาวฉลาด กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
14 พ.ต.อ.มีชัย กำเนิดพรม กรรมการ/เหรัญญิก
15 พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ กรรมการ/ผู้ช่วยเหรัญญิก
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบื้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้
อัตรา(%)
เงินกู้สามัญ
8.75%
เงินกู้ฉุกเฉิน
8.75%
กู้สวัสดิการณ์
8.00%
เงินฝาก
4.00%
อัตราดอกเบื้ยเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก
อัตรา(%)
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
4.00%
เงินรับฝากออมทรัพย์
4.00%
อัตราปันผล - เฉลี่ยคืน
อัตราปันผล
8.00%
เฉลี่ยคืน
21.00%
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์
ประธานกรรมการ