สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา
สถิติเว็บไซต์
ประวัติ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด

สหกรณ์ได้รับจดทะเบียน ในชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจภูธร เขต 3 นครราชสีมา จำกัด ประเภท สหกรณ์ ธนกิจ ไว้เมื่อ 1ธันวาคม 2514 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด ได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้น โดยการนำของ พล.ต.ต.ชัยสิทธิ์ เสกสิทธิ์ ซึ่งเป็นประธานคณะผู้จัดตั้ง และได้เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2515 เป็นต้นมา มีสมาชิกเริ่มแรกดำเนินการจำนวน 474 คน ด้วยทุนดำเนินการ 17,520.- บาท การดำเนินงานในขั้นแรก ให้ข้าราชการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธร เขต 3 นครราชสีมา มาช่วยปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด มีสำนักใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ เลขหมายทะเบียนที่ 115/11769 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2518 ตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 ได้รองรับสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสหกรณ์หนึ่ง ซึ่งประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจด้านการเงินโดยส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์

ปัจจุบันมีที่ทำการอยู่ที่อาคารเลขที่ 128 ถนนไชยณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3
อัตราดอกเบื้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้
อัตรา(%)
เงินกู้สามัญ
8.75%
เงินกู้ฉุกเฉิน
8.75%
กู้สวัสดิการณ์
8.00%
เงินฝาก
4.00%
อัตราดอกเบื้ยเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก
อัตรา(%)
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
4.00%
เงินรับฝากออมทรัพย์
4.00%
อัตราปันผล - เฉลี่ยคืน
อัตราปันผล
8.00%
เฉลี่ยคืน
21.00%
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์
ประธานกรรมการ