สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด

Cinque Terre
ขอประชาสัมพันธ์ สมาชิกที่ยื่นเรื่องกู้สามัญตั้งแต่ วันที่ 31 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เงินกู้สามัญออกวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 ประกาศตอบรับการเป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ เอกสารประกาศ

ประกาศสหกรณ์ฯกิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 วันที่ 17 พ

2021-11-19

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด ชุดที่ 49 ครั้งที่ 12

2020-10-29

การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด ครั้งที่ 5

การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประช

2020-10-14

ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม
ประธานกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

   การบริหารของสหกรณ์

    ปี กำไร ปันผล เฉลี่ยคืน
    2559 133 4.50% 10.00
    2560 169 8.00% 21.00
    2561 177 8.00% 21.00%
    2562 187 8.00% 20.00%
    2563 200 8.00% 19.00%
    2564 330 8.00% 19.00%
    2565 218 8.00% 19.50%

    สถานภาพปัจจุบันสหกรณ์

    • จำนวนสมาชิก 4,647 คน
    • สินทรัพท์รวม 3,654,212,982.22 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์ 6,521.87 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 413,500,168.40 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(โครงการฯ) 1,011,628.80 บาท
    • ไม่มียอดขาดทุนสะสม
    • มูลค่าหุ้นเต็มจำนวน

    สมาชิกสามารถกู้ได้ 80% ของมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่

   สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้บุคคลเป็นสมาชิกรู้จักการออมทรัพย์
   สามารถบริการเงินกู้แก่สมาชิกเพื่อนำไปใช้จ่ายเมื่อมีความจำเป็น

   โดยยึดหลักการ
   ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงเป็นการร่วมมือกันแก้ไขปันหาทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหนึ่ง