สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา
สถิติเว็บไซต์
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานดังนี้
1.กรอกแบบฟอร์มใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ชั้นสัญญาบัตร คนหนึ่งเป็นผู้รับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ชั้นสัญญาบัตร ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
2.สำเนาบัตรข้าราชการ และหรือสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.ผู้สมัครยื่นหลักฐานการขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยตนเอง หรือผ่านหน่วยงานก็ได้
4.ผู้สมัครต้องถือหุ้นขั้นต่ำ 500.-บาท (สหกรณ์จะส่งเรียกเก็บจากเงินเดือนผู้สมัคร)
5.ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิก 100 บาท (สหกรณ์จะส่งเรียกเก็บจากเงินเดือนผู้สมัคร)
6.สำหรับสมาชิกที่ลาออกจะสมารถสมัครกลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้ต่อเมื่อได้ลาออกครบ 6 เดือน นับแต่คณะกรรมการดำเนินการได้อนุมัติให้ลาออกได้
อัตราดอกเบื้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้
อัตรา(%)
เงินกู้สามัญ
8.75%
เงินกู้ฉุกเฉิน
8.75%
กู้สวัสดิการณ์
8.00%
เงินฝาก
4.00%
อัตราดอกเบื้ยเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก
อัตรา(%)
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
4.00%
เงินรับฝากออมทรัพย์
4.00%
อัตราปันผล - เฉลี่ยคืน
อัตราปันผล
8.00%
เฉลี่ยคืน
21.00%
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์
ประธานกรรมการ