สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา
สถิติเว็บไซต์
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้บุคคลเป็นสมาชิกรู้จักประหยัด รู้จักการออมทรัพย์และสามารถบริการเงินกู้แก่สมาชิกเพื่อนำไปใช้จ่ายเมื่อมีความจำเป็น โดยยึดหลักการช่วยเหลือต้นเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงเป็นการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหนึ่ง
อัตราดอกเบื้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้
อัตรา(%)
เงินกู้สามัญ
8.75%
เงินกู้ฉุกเฉิน
8.75%
กู้สวัสดิการณ์
8.00%
เงินฝาก
4.00%
อัตราดอกเบื้ยเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก
อัตรา(%)
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
4.00%
เงินรับฝากออมทรัพย์
4.00%
อัตราปันผล - เฉลี่ยคืน
อัตราปันผล
8.00%
เฉลี่ยคืน
21.00%
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์
ประธานกรรมการ