สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา
สถิติเว็บไซต์
การยื่นลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ต้องยื่นหลักฐานดังนี้
1.กรอกแบบฟอร์มใบลาออกตามแบบที่สหกรณ์กำหนดไว้ โดยต้องมีพยานเซ็นต์รับรอง 2 คน
2.สำเนาบัตรข้าราชการ และหรือสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.สมาชิกต้องยื่นหลักฐาน พร้อมใบลาออกจากสมาชิกด้วยตนเอง
4.สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน อาจยื่นลาออกจากสหกรณ์ฯ ได้
5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้โอน(เฉพาะ ธ.กรุงไทย หรือ ธ.ออมสิน สาขาในนครราชสีมา)
อัตราดอกเบื้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้
อัตรา(%)
เงินกู้สามัญ
8.75%
เงินกู้ฉุกเฉิน
8.75%
กู้สวัสดิการณ์
8.00%
เงินฝาก
4.00%
อัตราดอกเบื้ยเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก
อัตรา(%)
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
4.00%
เงินรับฝากออมทรัพย์
4.00%
อัตราปันผล - เฉลี่ยคืน
อัตราปันผล
8.00%
เฉลี่ยคืน
21.00%
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์
ประธานกรรมการ