สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา
สถิติเว็บไซต์
สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นตั้งแต่แรกเข้าเป็นสมาชิก เป็นรายเดือน ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป หรือตั้งแต่ 50 หุ้นขึ้นไป
การฝากเงิน สมาชิกสามารถฝากเงินได้ ทั้งเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
สมาชิกมีสิทธิควบคุมการบริหารเงินของสหกรณ์ โดยใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก ให้ถูกต้องและสม่ำเสมอรวมทั้งการร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ซึ่งเป็นโอกาสของสมาชิกจะแสดงบทบาทรักษาสิทธิ และปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของตน ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงานการจัดสรรผลประโยชน์จากการดำเนินงาน การกำหนดนโยบายรวมทั้งการคัดเลือกกรรมกรดำเนินการที่มีความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์กับสมาชิก โดยสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องร่วมกันอภิปรายปัญหา แสดงความคิดเห็น ออกเสียง และยอมรับมติของที่ประชุม ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบ เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด
อัตราดอกเบื้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้
อัตรา(%)
เงินกู้สามัญ
8.75%
เงินกู้ฉุกเฉิน
8.75%
กู้สวัสดิการณ์
8.00%
เงินฝาก
4.00%
อัตราดอกเบื้ยเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก
อัตรา(%)
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
4.00%
เงินรับฝากออมทรัพย์
4.00%
อัตราปันผล - เฉลี่ยคืน
อัตราปันผล
8.00%
เฉลี่ยคืน
21.00%
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์
ประธานกรรมการ