หลักฐานประกอบการขอกู้

รายละเอียดหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมคำขอกู้ประเภทต่างๆ
สามารถดาวโหลดคำขอกู้ประเภทต่างๆ ได้ ที่นี่

สำหรับผู้กู้
1. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า หรือใบมรณบัตร กรณีโสดให้ผู้บังคับบัญชา ลงลายชื่อรับรองโสด
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้โอน (เฉพาะ ธ.กรุงไทย หรือ ธ.ออมสิน สาขาในนครราชสีมา)
5. ใบรับรองแพทย์จากศูนย์แพทย์ชุมชนใกล้บ้าน หรืออนามัย หรือคลินิก หรือโรงพยาบาล
6. ใบแผนการชำระหนี้เงินกู้กรณีอายุตั้งแต่ 50 ปี
7. ใบคำขอเอาประกันชีวิตแบบกลุ่ม
8. ใบรับรองเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน จากเท่าหน้าที่การเงิน (แบบยาว)
9. สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
10. ข้อมูลเครดิตบูโร
11. หากเป็นสมาชิกต่างจังหวัดให้แนบหนังสือรับรองไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้นสังกัดที่ดำรงตำแหน่ง

คู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี)
1. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

สำหรับผู้ค้ำประกัน
1. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า หรือใบมรณบัตร กรณีโสดให้ผู้บังคับบัญชา ลงลายชื่อรับรองโสด
4. สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

คู่สมรสผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
1. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

สำหรับผู้กู้
1. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า หรือใบมรณบัตร กรณีโสดให้ผู้บังคับบัญชา ลงลายชื่อรับรองโสด
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้โอน (เฉพาะ ธ.กรุงไทย หรือ ธ.ออมสิน สาขาในนครราชสีมา)
5. ใบรับรองเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน จากเท่าหน้าที่การเงิน (แบบยาว)
6. สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

คู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี)
1. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

สำหรับผู้ค้ำประกัน
1. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า หรือใบมรณบัตร กรณีโสดให้ผู้บังคับบัญชา ลงลายชื่อรับรองโสด
4. สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

คู่สมรสผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
1. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

ประเภทของสัญญาเงินกู้สวัสดิการ
- ซื้อาวุธปืน
- บริษัท วังบูรพา คุณศิริศักดิ์ 081-3562892,คุณเก่ง 081-9140076
- บริษัทปืนราชา คุณอมรทีป 092-6282923
- ซื้อสมาร์ทโฟน ,คอมพิวเตอร์
- ซื้อจักรยานยนต์
- กู้เพื่อการศึกษาบุตร
หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมคำขอกู้ฉุกเฉิน
1. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
3. สำเนาทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่าหรือใบมรณบัตร กรณีโสดให้ผู้บังคับบัญชา ลงลายชื่อรับรองโสด
4. สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุลผู้กู้และคู่สมรส
5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้โอน (เฉพาะ ธ.กรุงไทย หรือ ธ.ออมสิน สาขาในนครราชสีมา)
6. สำเนาใบรับรองเงินเดือนย้อนหลังหนึ่งเดือน จากเท่าหน้าที่การเงิน (แบบยาว)
7. สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม
ประธานกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

   การบริหารของสหกรณ์

    ปี กำไร ปันผล เฉลี่ยคืน
    2559 133 4.50% 10.00
    2560 169 8.00% 21.00
    2561 177 8.00% 21.00%
    2562 187 8.00% 20.00%
    2563 200 8.00% 19.00%
    2564 330 8.00% 19.00%
    2565 218 8.00% 19.50%

    สถานภาพปัจจุบันสหกรณ์

    • จำนวนสมาชิก 4,647 คน
    • สินทรัพท์รวม 3,654,212,982.22 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์ 6,521.87 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 413,500,168.40 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(โครงการฯ) 1,011,628.80 บาท
    • ไม่มียอดขาดทุนสะสม
    • มูลค่าหุ้นเต็มจำนวน

    สมาชิกสามารถกู้ได้ 80% ของมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่