ดาวน์โหลดเอกสาร

(**หมายเหตุ เอกสารเงินกู้ฉุกเฉินและเอกสารเงินกู้สามัญต้องปริ้นในรูปแบบที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้เท่านั้น)
- เอกสารเงินกู้ฯ สามารถปริ้นในรูปแบบของเอกสารสีหรือเอกสารขาวดำ
- เอกสารเงินกู้ฯ สามารถปริ้นแบบหน้า-หลังตามแบบฟอร์มได้ หรือ
- เอกสารที่ต้องปริ้นหน้าหลัง (เอกสารที่มีตั้งแต่สองหน้าขึ้นไป) เช่น
  คำขอกู้เงิน,หนังสือกู้เงิน,หนังสือค้ำประกันเงินกู้
- เอกสารที่ต้องปริ้นหน้าเดียว (เอกสารที่มีหน้าเดียว) เช่น
  บันทึกข้อความหนังสือนำส่งเงินกู้,คำเตือนสำหับผู้ค้ำประกัน,หนังสือยินยอมให้ราชการหักเงินส่งสหกรณ์,
  ใบสมัครและหนังสือแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการเงินทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ำประกัน,
  ใบคำขอเอาประกันชีวิตแบบกลุ่มสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด,
  หนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด,
ดาวน์โหลด
1 สัญญาเงินกู้สามัญ (โดยใช้หุ้น) (11 มกราคม 2566) ดาวน์โหลด
2 สัญญาเงินกู้สามัญ (11 มกราคม 2566) ดาวน์โหลด
3 สัญญาเงินกู้เสวัสดิกา (11 มกราคม 2566) ดาวน์โหลด
4 สัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(ไม่ใช้ผู้ค้ำฯ) ดาวน์โหลด
5 สัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (11 มกราคม 2566) ดาวน์โหลด
6 ใบสมัครสมาชิก ดาวน์โหลด
7 ใบสมัครสมาชิกสมทบ(บุตรภรรยาสามีพ่อแม่) ดาวน์โหลด
8 ใบสมัครสมาชิกสมทบ(เป็นบุคคลในองค์กรหรือห ดาวน์โหลด
9 แบบใบลาออก ดาวน์โหลด
10 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ดาวน์โหลด
11 คำร้องตรวจสอบข้อมูล ดาวน์โหลด
12 สัญญาเงินกู้เพื่อซื้ออาวุธปืน ดาวน์โหลด
13 หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
14 หนังสือค้ำประกัน (30 มีนาคม 2564)
15 หนังสือรับรองการหักเงินเพื่อส่งชำระหนี้ (กรณีสมาชิกต่างจังหวัด) ดาวน์โหลด
16 แบบฟอร์มหนังสือรับรองความประพฤติ (11 มกราคม 2566) ดาวน์โหลด
17 แบบฟอร์มหนังสือรับรองโสด (11 มกราคม 2566) ดาวน์โหลด

ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม
ประธานกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

   การบริหารของสหกรณ์

    ปี กำไร ปันผล เฉลี่ยคืน
    2559 133 4.50% 10.00
    2560 169 8.00% 21.00
    2561 177 8.00% 21.00%
    2562 187 8.00% 20.00%
    2563 200 8.00% 19.00%
    2564 330 8.00% 19.00%
    2565 218 8.00% 19.50%

    สถานภาพปัจจุบันสหกรณ์

    • จำนวนสมาชิก 4,647 คน
    • สินทรัพท์รวม 3,654,212,982.22 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์ 6,521.87 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 413,500,168.40 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(โครงการฯ) 1,011,628.80 บาท
    • ไม่มียอดขาดทุนสะสม
    • มูลค่าหุ้นเต็มจำนวน

    สมาชิกสามารถกู้ได้ 80% ของมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่