การเข้าเป็นสมาชิก

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ชั้นสัญญาบัตร คนหนึ่งเป็นผู้รับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ชั้นสัญญาบัตร ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง

2. สำเนาบัตรข้าราชการ และหรือสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้สมัครยื่นหลักฐานการขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยตนเอง หรือผ่านหน่วยงานก็ได้

4. ผู้สมัครต้องถือหุ้นขั้นต่ำ 500.-บาท (สหกรณ์จะส่งเรียกเก็บจากเงินเดือนผู้สมัคร)

5. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิก 100 บาท (สหกรณ์จะส่งเรียกเก็บจากเงินเดือนผู้สมัคร)

6. สำหรับสมาชิกที่ลาออกจะสมารถสมัครกลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้ต่อเมื่อได้ลาออกครบ 6 เดือน นับแต่คณะกรรมการดำเนินการได้อนุมัติให้ลาออกได้
ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม
ประธานกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

   การบริหารของสหกรณ์

    ปี กำไร ปันผล เฉลี่ยคืน
    2559 133 4.50% 10.00
    2560 169 8.00% 21.00
    2561 177 8.00% 21.00%
    2562 187 8.00% 20.00%
    2563 200 8.00% 19.00%
    2564 330 8.00% 19.00%
    2565 218 8.00% 19.50%

    สถานภาพปัจจุบันสหกรณ์

    • จำนวนสมาชิก 4,647 คน
    • สินทรัพท์รวม 3,654,212,982.22 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์ 6,521.87 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 413,500,168.40 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(โครงการฯ) 1,011,628.80 บาท
    • ไม่มียอดขาดทุนสะสม
    • มูลค่าหุ้นเต็มจำนวน

    สมาชิกสามารถกู้ได้ 80% ของมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่