การลาออกจาสมาชิก

การยื่นลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ต้องยื่นหลักฐานดังนี้
1.กรอกแบบฟอร์มใบลาออกตามแบบที่สหกรณ์กำหนดไว้ โดยต้องมีพยานเซ็นต์รับรอง 2 คน
2.สำเนาบัตรข้าราชการ และหรือสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.สมาชิกต้องยื่นหลักฐาน พร้อมใบลาออกจากสมาชิกด้วยตนเอง
4.สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน อาจยื่นลาออกจากสหกรณ์ฯ ได้
5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้โอน(เฉพาะ ธ.กรุงไทย หรือ ธ.ออมสิน สาขาในนครราชสีมา)
ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม
ประธานกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

   การบริหารของสหกรณ์

    ปี กำไร ปันผล เฉลี่ยคืน
    2559 133 4.50% 10.00
    2560 169 8.00% 21.00
    2561 177 8.00% 21.00%
    2562 187 8.00% 20.00%
    2563 200 8.00% 19.00%
    2564 330 8.00% 19.00%
    2565 218 8.00% 19.50%

    สถานภาพปัจจุบันสหกรณ์

    • จำนวนสมาชิก 4,647 คน
    • สินทรัพท์รวม 3,654,212,982.22 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์ 6,521.87 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 413,500,168.40 บาท
    • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(โครงการฯ) 1,011,628.80 บาท
    • ไม่มียอดขาดทุนสะสม
    • มูลค่าหุ้นเต็มจำนวน

    สมาชิกสามารถกู้ได้ 80% ของมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่