สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา
สถิติเว็บไซต์
มีสินทรัพย์รวม 2,627,239,657 บาท
มีจำนวนสมาชิก 4,742 คน
มีสมาชิกฝากเงินเป็นเงินฝากออมทรัพย์ 75,151,912 บาท
ไม่มียอดขาดทุนสะสม
มูลค่าหุ้นเต็มจำนวน
สามารถนำหุ้นมาใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้ 80% ของมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่
อัตราดอกเบื้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้
อัตรา(%)
เงินกู้สามัญ
8.75%
เงินกู้ฉุกเฉิน
8.75%
กู้สวัสดิการณ์
8.00%
เงินฝาก
4.00%
อัตราดอกเบื้ยเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก
อัตรา(%)
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
4.00%
เงินรับฝากออมทรัพย์
4.00%
อัตราปันผล - เฉลี่ยคืน
อัตราปันผล
8.00%
เฉลี่ยคืน
21.00%
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์
ประธานกรรมการ