สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา
สถิติเว็บไซต์
สรุปสถานการณ์การบริหารงานของสหกรณ์ฯ
จากปี พ.ศ. 2553-2560
ปี กรรมการ
ชุดที่
ประธานกรรมการ กำไร/ขาดทุน
(ล้านบาท)
ปันผล
%
เฉลี่ยคืน
%
2553 39 -394
2554 40 พล.ต.ท.เดชาวัต รวมสมภพ 40 3.19 4.00
2555 41 พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล 75 3.60 5.00
2556 42 พล.ต.ท.เชิด ชูเวช 98 3.75 5.75
2557 43 พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา 110 3.80 5.80
2558 44 พล.ต.ท.เติมพงษ์ สิทธิประเสริฐ 125 3.90 6.00
2559 45 พล.ต.ท.สุรพล แก้วขาว 133 4.50 10.00
2560 46 พล.ต.ท.สุรพล แก้วขาว 169 8.00 20.00
อัตราดอกเบื้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้
อัตรา(%)
เงินกู้สามัญ
8.75%
เงินกู้ฉุกเฉิน
8.75%
กู้สวัสดิการณ์
8.00%
เงินฝาก
4.00%
อัตราดอกเบื้ยเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก
อัตรา(%)
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
4.00%
เงินรับฝากออมทรัพย์
4.00%
อัตราปันผล - เฉลี่ยคืน
อัตราปันผล
8.00%
เฉลี่ยคืน
21.00%
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์
ประธานกรรมการ